Komonik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Koninie Magdalena Królikowska-Wydrzyńska

Aktualnie trwające
licytacje komorniczne

Zobacz wszystkie licytacje
 

Kategorie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW 76316

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Magdalena Królikowska-Wydrzyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-10-2018r.r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie mającego siedzibę przy ul. Fryderyka Chopina 28 w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

(udział 1/6 części przedmiotowej nieruchomości)

położonej: 62-510 Konin, ul. Zakole 10/35,

dla której Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 76316 [NKW: KN1N/00076316/5]

Suma oszacowania wynosi 25 666,67zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 566,66w gotówce najpóźniej dzień przed licytacją tj. do dnia 11.10.2018r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 98 10202212 0000 5102 0326 7895

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Fryderyka Chopina 28 w pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Elborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.